Főooldal
Szóbeli felvételi követelmények

Szóbeli felvételi követelmények

A SZÓBELI FELVÉTELI TÉMAKÖREI
Példák az általános műveltségi kérdésekre Az eddigi tanulmányokból, a mindennapi életből megszerezhető információk alapján. Pld. Ki fedezte fel Amerikát? Ki fedezte fel a C-vitamint? Mire szolgál a védőoltás? Mit jelent a KRESZ?

 

Szövegértés Ismeretlen szöveg hangos és néma olvasása, majd a szöveg tartalmának rövid összefoglalása.
Hittan: Alapvető hittani tájékozottság, ismeretek felmérése. Pld. főbb egyházi ünnepek, a Szentírás legismertebb alakjai, hittani alapfogalmak: evangélium, Szentháromság, keresztelés, szentáldozás.

 

Magyar nyelv – követelmények:

Helyesírás: a tulajdonnevek írása, közhasznú szavak helyesírása; egybe- és különírás; központozás

Mondattani ismeretek: az egyszerű mondat elemzése; alá – és mellérendelő szószerkezetek, az alárendelő összetett mondat, szófaj és mondatrész elkülönítése

Jelentéstani ismeretek: azonos alakú, rokon értelmű és hasonló alakú szavak, szóképzés, szóalkotás; szókincs és nyelvhelyesség

Szövegértés: szöveg kiegészítése a megfelelő szavakkal

 

Matematika

Számelmélet: prímszám, összetett szám, oszthatósági szabályok, összetett számok, prímtényezős felbontása, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

Algebra: műveletek törtkifejezésekkel, betűkifejezések, hatványozás, hatványozás azonosságai, számok normál alakja, elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása

Függvények: elsőfokú-, másodfokú függvények, abszolútérték-függvény, törtfüggvény, egyenes és fordított arányosság

Geometria: síkidomok és tulajdonságaik; síkidomok kerülete, területe; testek felszíne, térfogata; Pitagorasz tétele, Thalesz tétele; mértékegységek és átváltásaik

 

Angol nyelv

Társalgási témák: bemutatkozás, család bemutatása, otthon (lakás, ház) leírása, napirend, napi teendők

Nyelvtani funkciók: Igeidők (Egyszerű jelen, Egyszerű múlt, Folyamatos jelen, Folyamatos múlt); Melléknevek (fokozás); képesség kifejezése, alapvető érzelmi viszonyulások kifejezése

 

Német nyelv

Társalgási témák: bemutatkozás, család bemutatása, otthon (lakás, ház) leírása, napirend, napi teendők

Nyelvtani funkciók: Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt); módbeli segédigék; egyszerű mondat szórendje, összetett mondat szórendje (néhány ismertebb kötőszóval: dass, weil, dann, deshalb stb.), főnév- és igeragozás; prepozíciók vonzata, használata; helyviszonyok kifejezése (Wo? Wohin?)