Főooldal
Iskolatörténet 1996-2011

Iskolatörténet 1996-2011

Pintér József

Iskolánk története 1996-tól 2011-ig

A Szent József Gimnázium és Kollégium 1996. szeptember 1-jén kezdte meg működését Debrecenben, a Szent Anna utca 19. szám alatt. Az indulás évében két 7. évfolyamos osztály volt, összesen 50 tanulóval. Az iskola fiúgimnáziumként nyitotta meg kapuit, ugyanis a néhai neves Kalazanci Szent József Gimnázium örökébe lépett, amely a piarista rend fenntartásában működött 1721 és 1948 között.

A rendszerváltozás utáni években, amikor a történelmi egyházak visszakövetelhették a kommunizmus időszakában igazságtalanul államosított ingatlanjaikat, megszületett a lehetőség, hogy az egykori piarista gimnázium épülete, a Szent Anna utca 17. szám is visszakerüljön a római katolikus egyház tulajdonába, illetve, hogy az egykori alma mater újraindítsa a katolikus fiúoktatást Debrecenben. A gimnázium újraindításában, és az épület visszaszerzésében kétségtelenül nagy érdemeket szerzett a Magyar Piarista Diákszövetség debreceni tagozata, különösen Vasváry József, a szövetség titkára, illetve Bosák Nándor püspök úr, aki vállalta az induló iskola fenntartói kötelezettségeit.

A gimnázium első igazgatója 1996-tól 1999-ig Lépes M. Katalin nővér volt. Nagy lelkesedéssel, lelkiismeretességgel és empátiával végezte a rábízott iskolaszervezési és vezetési teendőket. Az 1996. szeptember 1-jén induló két kezdő osztály osztályfőnökei dr. Bódis Zoltán, magyar-német szakos tanár és Kozsup István, fizika-kémia szakos tanár voltak, az intézmény első prefektusaként pedig Gincsai Zoltán szervezte diákjaink kollégiumi életét. Iskolánknak fennállása első éveiben, hőskorában igen sok akadállyal, nehézséggel kellett szembenéznie, megküzdenie. A Szent Anna utca 19. szám alatti épület még nem rendelkezett sem tornateremmel, sem megfelelő létszámú tanári gárdával – ezért naponta többször is a szomszédos Svetits Gimnázium épületébe kellett átsétálni tornaórára, nyelvórára, rajzórára, énekórára vagy éppen a Svetits étkezdéjébe ebédelni. (A Svetits Gimnázium fenntartói, az iskolanővérek, és az iskola tanárai vállalták a Szent József Gimnázium körüli teendőket addig, amíg annak egyelőre maroknyi, de épülőfélben lévő saját tantestülete és vezetése a szakemberek birtokában, a szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosításával képes lesz önállóan továbbvinni az iskolát.) Ahogy múltak az évek, és növekedett a tagozatok száma, úgy töltődött fel a tanári kar, így tovább már nem volt szükség a Svetits Gimnázium tanárainak közvetlen közreműködésére, bár a jó szakmai kapcsolat azóta is fennmaradt. Az egyre növekvő diáklétszám miatt szembe kellett nézni a helyhiánnyal mind a kollégiumot, mind az iskolát illetően.

A Szent József Gimnázium már indulásakor kollégiummal is rendelkezett, amely a közeli Varga utca 2. szám alatt, az akkor még ott működő Móricz Zsigmond Kollégium épületében, annak egy elkülönített részében talált helyet magának. Mivel az államosítás előtt a Varga utca 2. szám alatti épület is egyházi ingatlan (piarista rendház) volt, 1996-tól az önkormányzat vissza kellett, hogy adja az egyháznak. Az intézmény működésének első három tanévében azonban a Móricz Zsigmond Kollégium épületének csak 1/6 részét kapta vissza, a földszinti rész felét, 3 kollégiumi hálóteremmel, és a szükséges mellékhelyiségekkel. A kollégiumi épület fennmaradó 5/6 része 1999 nyarán került kollégiumunk tulajdonába.

999 nyarán igazgatóváltásra került sor: Lépes M. Katalin helyett Büki János magyartanár lett az igazgató. Ekkor került sor először kollégiumvezető, illetve igazgatóhelyettes kinevezésére, az előbbire Gincsai Zoltán, utóbbira dr. Bódis Zoltán személyében. A Szent Anna utca 19. szám alatti épületben mindössze 9 osztályterem, szertár, tanári-, igazgatói- és titkári szoba létezett. Mivel a rendelkezésre álló hely nem bizonyult elegendőnek, két tantermet az 1999-ben teljes egészében visszakapott, majd 2000-ben felújított kollégiumépületben kellett berendezni. Közben egyre több a kollégista is, számuk már 2002-ben meghaladta a 80 főt.

2002-ben ballagott el az első két végzős osztály, összesen 31 diák. Valamennyien szép eredménnyel érettségiztek, majd felsőoktatási intézményben folytatták tanulmányaikat. Ma már nagy részük diplomás szakember.

Iskolánknak akkor, az első diákgenerációk szárnyra bocsátása idején már több mint 200 diákja volt. Kis iskolaként léteztünk-létezünk; mondhatjuk, mindenki ismer mindenkit – igen jól. Ezért iskolánkban családias hangulat uralkodik, és ez képezi az intézmény vonzerejét, varázsát, diszkrét báját, előnyét. A diákok körében képzési forma tekintetében legnépszerűbb a hatévfolyamos képzés, de 2004-től folyamatosan minden tanévben 1+4 évfolyamos nyelvi-informatikai típusú képzés is indul, a nyelvi előkészítő osztály. Eddig, 2011 januárjáig, iskolánkban 9 generáció, és összesen 17 osztály érettségizett.

Az intézmény vezetésében 2002 nyarán ismét változás következett be: Büki János helyét dr. Pogány Béláné vette át, aki jelenleg is intézményünk igazgatója. 2007 nyarán került vissza iskolánk birtokába a Szent Anna utca 17. szám alatti egykori piarista iskolaépület a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumtól, a fenntartó szervezésében nagyszerűen felújítva. Ezáltal a korszerű oktatás tárgyi előfeltételei nagy részben biztosítottak lettek. Az 1903-ban felépített, majd 2006/2007-ben felújított iskolaépületben 27 tanterem – ezek között nyelvi, informatikai, fizikai, kémia-biológiai, zenei és rajz szaktanterem –, tornaterem, 7 szertár, iskolakápolna, díszterem, könyvtár, stúdióterem és büfé található. Az iskolához egy tágas udvar is tartozik, két sportpályával. Az „új” épületben immár a negyedik tanévet töltve folyik oktató-nevelő munka, amelyben 27 tanár, és 5 kollégiumban alkalmazott pedagógus, azaz prefektus vesz részt. Az intézmény zavartalan működését az iskolavezetés, az adminisztratív munkát ellátó, illetve a karbantartói-takarítói személyzet és a portai szolgálat biztosítja. Jó hírnevet szerzett magának a városban az iskola tanulóinak étkeztetését ellátó kollégiumi konyha – vezetője már a kezdetektől fogva Kotánné Sándor Ibolya –, amely évről-évre több külsős ebédvendéget fogad.

A Szent József Gimnázium elsősorban debreceni és Debrecen környéki fiúkat vesz fel diákjai közé, de az ország egész területéről, sőt a trianoni országhatáron túlról érkező magyar fiatalok jelentkezését is fogadja. Diákjaink száma az utóbbi években 210 és 230 fő körül mozgott; közülük általában 80-90 diák igényel kollégiumi elhelyezést. A kollégium vezetője 2006-tól Kirilla Pál.

Gimnáziumunk teret nyújt különböző tudásbeli tartalmak és képességek elsajátításának a kötelező órakereten kívül is. Lelkes tanáraink vezetésével több szakkör működik: ikonfestészet, sportkör, sakk-, néprajz-, ECDL-, zene-, média-, rajz-, íjász-, ógörög-, néptánc- és LEGO robot-szakkör. Választható tantárgyként, a kötelező órakereten kívül, létezik még orosz nyelvoktatás és műszaki előkészítő is.

Iskolánk diákjai az elmúlt 15 évben nagyon sok tanulmányi, művészeti és sportversenyen vettek részt. Az országos, regionális és városi versenyeken sok kiváló eredmény született, ami a diákok és a tanárok kiváló felkészültségét bizonyítja. Büszkeségeink közé tartoznak azok az egykori diákjaink is, akik középiskolai tanulmányaik után a papi hivatást választották. E diákjaink közül kettőt már felszenteltek (Zuró József görög katolikus, Rákóczi Jenő pedig római katolikus pap), 6 volt növendékünk pedig még a papi szeminárium padjait koptatja: Kiss Miklós, Törő András, Szél Barnabás, Varga Lóránt római katolikus, Marincsák Miklós és Nyalka Miklós pedig görög katolikus papnövendékek.

Iskolánknak, mint egyházi fenntartású gimnáziumnak az oktatási-nevelési céljai között még ma is – bár már nincs kapcsolatunk a piarista renddel –, mondhatjuk, szerepelnek a piarista eszmények: pietas et litterae, azaz erkölcs és tudomány. Férfias tartású és vallásosságú, az életet a maga teljességében élő, alapos, átfogó ismeretekkel rendelkező, kreatív, keresztény erkölcsiséggel bíró, nemzetben gondolkodó, az életben a helyüket megállni tudó fiatalemberek nevelése – ez a mi nemes feladatunk. Isten segítségével bízunk abban, hogy méltó folytatói leszünk az egykori alma mater áldott emlékű működésének.