Főooldal
Központi írásbeli felvételi 2024

Központi írásbeli felvételi 2024

Tisztelt Felvételizők!

Intézményünkben 2024.01.20-án 10 órától a most 8. évfolyamos diákoknak matematika, valamint magyar központi írásbeli lesz. A vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel meg kell érkezni, a személyi okmányok segítségével történik meg a vizsgázók személyazonosságának megállapítása.

2024.01. 20. szombat 10:00

Írásbeli felvételi vizsga a négyévfolyamos képzésre jelentkezők számára.

2024.01. 30. hétfő 14:00

Írásbeli pótfelvételi azok számára, akik valamilyen alapos okból nem tudtak részt venni a rendes írásbeli vizsgán, ezt külön jelezni kell telefonon az iskola titkárságán.

A kijavított dolgozatok esetén:
A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 35. § (3) – (6) bekezdései alapján):
– A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola
képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
– A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
– Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
3. Ha az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést kíván benyújtani, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: OH).

Általános és egészségügyi szabályok

1. Az iskolaépületben a belépés: 9 óra 15-től a Szent Anna utcai kapun.

2. A szülők, kísérők az iskola épületében kijelölt helyen várakozhatnak.

4. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt történik a vizsgázó személyazonosságának igazolása, segédeszközök ellenőrzése, a tanulókat ekkor tájékoztatjuk a megtekintés időpontjáról.  Kérjük, hogy a tanulónál legyen fényképes igazolvány, amellyel igazolni tudja magát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).

5. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedése az alábbiak szerint történik: a vizsgázó kiviszi a dolgozatát a tanári asztalhoz, majd visszaül a helyére vagy elhagyja a vizsgatermet. Amint leadta a dolgozatát a következő tanuló hasonló módon jár el. Fontos, hogy a beszedés során csoportosulás, sorállás ne alakuljon ki, beszélgetni ekkor sem szabad.

A vizsga menete

1) Az írásbeli vizsga napja:

a középiskolákban országosan egységesen 2024. január 20. (szombat) 10 óra

2) Az írásbeli vizsga szervezése:

egy tanteremben az oda beosztott tanulók foglalnak helyet, megfelelő távolságban

3) Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök:

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

4) Az írásbeli vizsga lebonyolítási rendje:

– a vizsga 2×45 percet vesz igénybe

– a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani

– először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók

5) Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése:

9.30-9.45: a tanulók elfoglalják helyüket a vizsgateremben, tanulók azonosítása

9.45-10.00: a tanulók tájékoztatása arról, hogy mikor és hol tekinthetők majd meg az értékelt dolgozatok, a jelenléti ív aláírása

10.00-10.45: a magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10.45-11.00: szünet a felvételiző diákok számára

11.00-11.45: a matematika feladatlap kitöltése

11.45: a tanulók elhagyják a vizsgatermet

A kedvezménnyel rendelkező tanulók külön menetrend szerint dolgoznak!

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása:

1. A kijavított dolgozatok megtekintése a iskolánkban 2024.01.25-én csütörtökön történik 08:00 – 17:00 óra között.

ÉSZREVÉTELI LAP

2. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

3. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 2023.01.26-án  16:00 óráig  írásban adhatja le.

4. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Értékelő lap

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó hitelesített Értékelő lapon tájékoztatja a vizsgázókat, melyet a megtekintéskor ad át a tanulónak vagy a tanuló képviselőjének.

Az át nem vett „Értékelő lapok”-at az iskola postázza 2024.01.31-én.