Főooldal
Általános felvételi tájékoztató

Általános felvételi tájékoztató

Tisztelt Érdeklődők!

 

Intézményünk 2021/2022. évi felvételi rendje:

Nyílt napok időpontja:

A járványhelyzet miatt várhatóan hagyományos nyílt napokat nem tudunk tartani. Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat: www.szjg.hu, fb oldalunkat: szentjoe, ahol folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a felvételiről, képzéseinkről.

Felvételi:

Részletes tájékoztató a honlapunkon:

https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/felveteli

Tervezett időpontok:

Központi írásbeli: 2021. január 23. 10,00 óra

Szóbeli meghallgatás ideje: 2021.02.27. 

(beosztás szerint iőpontokban: 

https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/a-felveteli-beszelgetes-idopontja)

Helye: Szent József Általános Iskola Gimnázium, Technikum és Kollégium – 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.

 

 

 

Felvételi tájékoztató

Iskola neve: Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium

OM azonosító: 037878

Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.

Telefon: 52/349-849

Fax: 52/534-025

E-mail: [email protected]

Honlap: www.szjgdebrecen.hu

Igazgató neve: dr. Bódis Zoltán

Pályaválasztási felelős: Farkas-Urbin Bernadett intézményvezető-helyettes

Általános információk az iskoláról: Napjainkban, amikor a hagyományos értékek és a hagyományos közösségek egyre inkább veszélybe kerültek, a gyermeke boldog jövőjén munkálkodó szülő számára nagyon fontos döntés a megfelelő középiskola kiválasztása. A koragyermekkori családi hatások után a kamaszévek formálják véglegessé a személyiséget, ezért nem mindegy, hogy mindennapjaik során milyen értékek, milyen szemlélet veszi körül az e korosztályba tartozó lányokat, fiúkat. A debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium 1996-os megalapításával Bosák Nándor püspök úrnak épp az egykor neves debreceni katolikus piarista oktatás újjáteremtése volt a legfőbb törekvése. A piarista nevelési hagyományokat a tehetséges fiatalok felkarolása, a vidéken élők zavartalan tanulmányi előmenetelének biztosítása és a hátrányos helyzetből induló diákok esélyeinek növelése jellemezte. Iskolánk fenntartója, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye képviseletében Palánki Ferenc megyéspüspök keimelt feladatként támogatja az ifjúság nevelését-oktatását, s folyamatosan biztosítja, hogy az oktatás-nevelés időszerű igényeinek megfelelő lehetőségekkel várja leendő diákjait intézményünk. 2007 szeptemberétől az egykori Piarista Főgimnázium felújított épületében, esztétikus környezetben 23 osztályteremmel, fizika-matematika, biológia-kémia, informatikai, ének-zene, képzőművészeti és nyelvi szaktanteremmel várjuk a nálunk tanulni vágyókat.

Kollégiumi férőhelyet minden jelentkező számára biztosítunk, ahol a 2005-ben kiváló minőségben felújított épületben, családias saját konyhánkon főzött finom ételek teszik otthonossá a kollégiumi életet. Külön kiemeljük, hogy az átlagosnál nagyobb súlyt fektetünk diákjaink nevelésére. Folyamatos osztályfőnöki jelenléttel igazi közösségekké kovácsolódó osztályokban tölthetik el a fiatalok diákéveiket. Tartalmas szabadidős programokkal szeretnénk diákjaink szemléletét bővíteni, s valóságos értékekre nyitottá tenni őket: rendszeresen részt veszünk kulturális rendezvényeken, osztálykirándulásokon hazánk különböző tájegységeit ismerjük meg. Fontosnak tartjuk a jó és szoros együttműködést a szülői házzal, hisz csak így érhetjük el közös célunkat: hitben és tudásban jól felvértezett ifjak útra-bocsátását. Hittanoktatásunk (római és görög katolikus, református) biztosítja a hitéleti ismeretek elmélyítését, a liturgikus programok, a lelkigyakorlatok pedig a hitgyakorlat magasabb formáinak elsajátítását teszik lehetővé. Iskolánk lelki vezetői elmélyült vallásosságra és következetes, a hagyományos egyházi értékeken alapuló életvezetésre hívják a nálunk tanuló fiatalokat.

tantervi előírások teljesítése mellett fő célkitűzésünk a gyakorlati szempontból is jól kamatoztatható tudás átadása. Külön hangsúlyt kapnak a felsőoktatásban és társadalmunkban is egyre inkább előtérbe kerülő mérnöki, műszaki tudományos lehetőségek: 9. évfolyamtól különböző szakirányultságú profilok. Az informatika/reál párokból választók egyfelől az ECDL-vizsgára iskolai keretek között, ingyenesen készülhetnek fel, másfelől 11. évfolyamtól kiegészítő természettudományos ismeretekre tehetnek szert matematikából, informatikából. Mindez a továbbtanulásukat segíti majd elő. A Debreceni Egyetem Műszaki Karával kötött együttműködés révén intézményünk diákjai közelebbről megismerkedhetnek a műszaki és természettudományos jellegű felsőoktatási lehetőségekkel. E szempont különösen akkor válik jelentőssé, ha figyelembe vesszük a munkaerőpiac alakulását: a természettudományos műveltség felértékelődését.

Az informatikai tudás ma már nem pusztán felhasználói ismeretek megszerzését jelenti, hanem a programozás, a programnyelvek elsajátítását is. Jó alkalmat teremt erre a LEGO-robot programozás, illetve 3D nyomtatással kapcsolatos ismeretek elsajátítása, s mindez a diákok általános kreativitását, problémamegoldását is fejleszti. E képzés hátterét a debreceni National Instruments, a világhírű amerikai informatikai fejlesztő céggel kötött megállapodás biztosítja. A debreceni Alföld Szakképzővel kötött együttműködés alapján intézményünk bekapcsolódott a CISCO képzési rendszerbe, a képzést eredményesen elvégzők nemzetközi vizsgabizonyítvány szerezhetnek.

A magyar fiatalok előtt az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta olyan korábban nem is képzelt lehetőségek nyíltak meg mind a továbbtanulás, mind a munkavállalás terén, amelyhez a fontosabb európai nyelvek ismerete ma már elengedhetetlen. Az angol nyelv mellett a német, az olasz és a francia nyelveket tanulhatják diákjaink. Külön figyelmet érdemel a nyelvi emelt szintű képzésünk, amelyben angol (haladó szintről indul), német és olasz (kezdő szintről indulnak) nyelvi képzés folyik. Ezzel jó esély nyílik a nyelvvizsga mielőbbi megszerzésére.

Azon diákok, akik ötödik, vagy hetedik évfolyamban kerülnek hozzánk szintén az angol és német nyelvű emelt óraszámmal mélyíthetik el tudásukat, illetve az olasz, francia, angol és német nyelvvel (mint második idegen nyelvvel) foglalkozhatnak a magasabb évfolyamokon.

Napjaink egyik kulcsszava a kommunikáció. Intézményünk arra törekszik, hogy a média-kommunikációs képzésünk révén a nálunk végző diákok mind elméleti, mind gyakorlati szempontból jobban kiismerjék magukat az info-kommunikációs társadalomban. Olyan projekt-munkákon alapuló gyakorlatközpontú szakköri irányt kínálunk, ahol a különféle médiaműfajok jellegzetességeit elsajátítva, a digitális technikai lehetőségeket megismerve fejleszthetik képességeiket tanulóink. E képzésünk az Európai Unió által támogatott „Audiovizuális emlékgyűjtés” projekt keretén belül létrehozott filmstúdióval valósul meg.

Iskolánkban számos lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére: közös koncert, mozi és színházlátogatásokat szervezünk, az osztálykirándulások hazánk kulturális és természeti értékeinek megismerését segítik elő. Délutáni foglalkozásokra is várjuk az érdeklődő diákokat, akik a legkülönfélébb területeken bontakoztathatják ki tehetségüket. Művészeti-tudományos szakköreink: ikonfestő, grafika, gitár, néprajz, orosz, programozás, Lego-robot, média.

A sport iránt komolyabban érdeklődő diákok számára a sporttagozatos képzést ajánljuk. Kiemelten támogatjuk a versenysportolókat, jelenlegi diákjaink között kiváló eredménnyel rendelkező úszók, sportlövők, futballisták, kézilabdások, tollaslabdázók, harcművészeti sportágakat művelők számára szükség esetén egyéni tanrendet, rugalmas előrehaladást biztosítunk. Szorosan együttműködünk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a Debreceni Olasz Focisulival, a Debreceni Labdarúgó Akadémiával, a DVSC Kézilabda Szakosztályával, valamint a Debreceni Jégkorong Egyesület (DHK) szakmai vezetésével.

 

Intézményünkben további sport-szakköreinket látogathatják a diákjaink: íjászat, sakk, röplabda, kosárlabda, floorball, torna szakkör.

Hívjuk azokat a lányokat és fiúkat, akik a középiskolás éveiktől a komoly kihívásokat, a változatos lehetőségeket, a hagyományos keresztény értékrend elsajátítását, s a felnőtt évekre való szellemi-lelki felkészülést várják.

 

Nyílt nap időpontja:

  1. november 6. 9,30-tól (a mindenkori egészségügyi előírások figyelembevételével!)
  2. december 1. 9,30-tól (a mindenkori egészségügyi előírások figyelembevételével!)

Amennyiben az egészségügyi helyzet miatt egyik nyílt nap sem tartható meg, az iskola honlapján teszünk közzé bemutatkozó filmeket.

 

4 évfolyamos általános képzési rendű osztály (34 fő)

KIR-kód: 9000

  • idegen nyelv: angol
  • idegen nyelv: német, olasz, francia

 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Érettségi központú, azoknak ajánljuk, akik széles körű általános tudásra szeretnének szert tenni, s továbbtanulási szándékuk van. Kiemelt célunk a komplex személyiségfejlesztés, az egészségtudatos, környezetbarát szemléletmód átadása.

 

Írásbeli vizsga: van

Szóbeli meghallgatás: van

Szóbeli meghallgatás ideje: 2021. február 27. 8,00-tól

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbelin minden diákkal szeretnénk megismerkedni, illetve a szülőkkel beszélgetni, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az érdemjegyek száraz információi mellett pontosabb képet alkossunk egy-egy diák személyiségéről. Általános műveltség, idegen nyelv, matematika, magyar nyelv, történelem tárgyakhoz kapcsolódó kérdésekkel vizsgáljuk meg a jelentkezők talpraesettségét, tudását. További részletek: https://szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:

Tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félév)

Írásbeli felvételi pontok: 2×50 pont

Szóbeli meghallgatás: 50 pont

Kollégiumi elhelyezés: van

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ellátása gyógypedagógusi támogatással.

 

4 évfolyamos tagozatos képzési rendű osztály (34 fő)

  • idegen nyelv: angol
  • idegen nyelv: német, olasz, francia

 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A tagozatos képzésen emelt óraszámokkal várjuk a különböző tanulmányi területeken tehetséges és elkötelezett diákokat. Választható tagozatok: humán – KIR-kód: 9001  (történelem, magyar nyelv és irodalom), informatika – KIR-kód: 9002   (ECDL, CISCO-alapok, programozási ismeretek), idegen nyelv (angol tagozat – KIR-kód: 9003   – haladó; olasz  – KIR-kód: 9023  vagy német – KIR-kód: 9013   tagozat – kezdő) sporttagozat – KIR-kód: 9004  (élsportolóknak rugalmas munkaszervezés, sportelméleti ismeretek), természettudományos (kísérletező műhely, gyakorlatközpontú) A tagozatok megfelelő számú jelentkező esetén indulnak!

Írásbeli vizsga: van

Szóbeli meghallgatás: van

Szóbeli meghallgatás ideje: 2021. február 27. 8,00-tól

 

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbelin minden diákkal szeretnénk megismerkedni, illetve a szülőkkel beszélgetni, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az érdemjegyek száraz információi mellett pontosabb képet alkossunk egy-egy diák személyiségéről. Általános műveltség, idegen nyelv, matematika, magyar nyelv, történelem tárgyakhoz kapcsolódó kérdésekkel vizsgáljuk meg a jelentkezők talpraesettségét, tudását. További részletek: https://szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:

Tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félév)

Írásbeli felvételi pontok: 2×50 pont

Szóbeli meghallgatás: 50 pont

Kollégiumi elhelyezés: van

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:

 

8 évfolyamos tagozatos képzési rendű osztály (34 fő)

KIR-kód: 5001  humán 5002 informatika 5003 angol 5004 sport

A tagozatok megfelelő számú jelentkező esetén indulnak!

  • idegen nyelv: angol (5. évfolyamtól)
  • idegen nyelv: német, olasz, francia (9. évfolyamtól)

 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Érettségi központú, azoknak ajánljuk, akik széles körű általános tudásra szeretnének szert tenni, s továbbtanulási szándékuk van. Kiemelt célunk a komplex személyiségfejlesztés, az egészségtudatos, környezetbarát szemléletmód átadása. A 8 évfolyamos képzésben is biztosítunk tagozatos, emelt óraszámú oktatást, diákjaink választhatnak, hogy ezeket az órákat idegen nyelvből, informatikából, testnevelésből kívánják-e felhasználni. A 7. évfolyamon, illetve majd a 9. évfolyamon lehetőség van tagozat módosítására is.

Becsatlakozási lehetőség 6. és 7. évfolyamra is!

 

Írásbeli vizsga: nincs

Szóbeli meghallgatás: van

Szóbeli meghallgatás ideje: 2021. február 27. 8,00-tól

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbelin minden diákkal szeretnénk megismerkedni, illetve a szülőkkel beszélgetni, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az érdemjegyek száraz információi mellett pontosabb képet alkossunk egy-egy diák személyiségéről. Általános műveltség, idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret tárgyakhoz kapcsolódó kérdésekkel vizsgáljuk meg a jelentkezők talpraesettségét, tudását. További részletek: https://szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:

Tanulmányi pontok 2×25 pont (3. év végi, 4. félév) (idegen nyelv, matematika, magyar nyelv, irodalom, környezetismeret)

Szóbeli meghallgatás: 50 pont

Kollégiumi elhelyezés: van

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ellátása gyógypedagógusi támogatással.

 

Kollégiumi címjegyzék

Település neve: Debrecen

Kollégium neve: Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium Kollégiuma

Cím: 4024 Debrecen, Varga u. 2.

Telefon: 52/349-849

Kollégiumvezető: Daróczi Zoltán

Információk a kollégiumról: Kollégiumi férőhelyet biztosítunk a gimnáziumba jelentkezőknek, saját konyhánkon főzött finom, családias ételek teszik otthonossá a kollégiumi életet. A tanulmányi előmenetelt következetes napirend, tanulószoba és tanári segítség biztosítja. Az egyházi év ünnepeit együtt ünnepeljük, hitéleti nevelést adunk.