Főooldal
Mindennapi imádságok

Mindennapi imádságok

Reggeli Ima

Atyánk, a Te gyermekeid vagyunk!

Te szeretsz minket, és ezért Szent Fiadat küldted a világba, hogy életünk legyen.

Te, akitől minden közösség származik.

Te, aki fölkelted a napot jókra és gonoszokra, erőt adsz az igazaknak és bűnösöknek.

Te tudod, hogy mire van szükségünk, hiszen Te táplálok az ég madarait és a mező liliomait.

Te légy velünk a nap folyamán, hogy akaratod mozgasson, szereteted égessen, s a Te szolgálatodba fogadj be minket.

Amen.

 

Esti ima – (Uram, ilyenkor este látom csak igazán… )

Uram, ilyenkor este látom csak igazán, milyen nehéz a napnak minden percében “aprópénzre váltani” még oly nemes törekvéseket is, mint felebarátaink szeretete. Mert te nem szónoklatokban és szépen kidolgozott értekezésekben kívánod tőlünk ezt a szeretetet, hanem azt akarod, hogy elsősorban azokhoz legyünk jók, megértők, türelmesek, tapintatosak, akikkel együtt élünk, dolgozunk, akikkel meg kell osztanunk a nap minden örömét és nehézségeit – más szóval: mindazokkal, akiket mellénk rendeltél.
Vajon nem térnek-e ma este többen is keserű szájízzel haza éppen miattam? Mert tapintatlan voltam, udvariatlanul, hozzád nem méltóan viselkedtem? Nem okoztam-e súlyos csalódást valakinek is kiábrándító magatartásommal? Uram, bocsáss meg ezért nekem, s engedd, hogy hibámat holnap mielőbb jóvátehessem!
De köszönöm, Istenem, ha a te segítségeddel sikerült ma egy hálás pillantást vagy mosolyt fakasztanom valakinek az arcán?
Adj ma este minden ismerősömnek néhány békés órát szeretteik körében. Azoknak is, akik neheztelnek, azoknak is, akik szívesen emlékeznek rám.
Sejtse meg mindannyiuk a nagy törvényt, hogy egyedül a szeretet az, amelyből minél többet nyújtunk egymásnak, annál több marad belőle a magunk számára.
Ámen.

 

Ima Szent Józsefhez

Szűzi lelkek őre és atyja, Szent József,akinek hűséges őrizetére bízta Isten magát az ártatlanságot, Jézus Krisztust és a szüzek Szent Szüzét, Máriát!

E két drága zálogra, Jézusra és Máriára kérlek, és könyörgök,segíts meg, hogy minden tisztátalanságtól mentesen, szeplőtelen elmével, tiszta szívvel, bűntelen testtel mindig tökéletes tisztaságban szolgáljak Jézusnak és Máriának.
Amen

 

Családapa imája…

Uram, Istenem, te úgy rendelted, hogy családot alapítsak. Engedd felismernem az igazán keresztény családnak értelmét és feladatait. Kérlek, áll mellettem, hogy családomat isteni tetszésed szerint helyesen vezessem, és enyéimnek mindenkor és mindenben a legjobb példával szolgálhassak.
Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj esőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra. A názáreti Szent Család legyen mintaképünk. Jézus, Mária, József, vezessetek, segítsetek, óvjatok minket!
Ámen.

  

Édesapák imája

Atyánk köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál.
Most szent József életét példának tekintve kérlek:
-Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
-Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
-Segíts, hogy el tudjam fogadni,és meg tudjam valósítani, amit rólam elgondoltál akkor is,ha nem értem.
-Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
-Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
-Segíts , hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet:szavaimból,és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet.
Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket.
Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni,ha nem az ő akaratuk teljesül.
-Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy Neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak Hozzád, tartsák meg törvényeidet és szeressék egyházadat. Mindig, nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.
-Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.
-Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.
-Mutatsd meg nekik leendő házastársukat, akit Te választottál nekik. Támogasd őket, hogy hivatásukra:a házasságra vagy a papi,szerzetesi életre, mint szentségre készüljenek,és addig tiszta életet éljenek.
-Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.
-Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vígaszom.Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.
-Segíts, hogy családfői feladataimat,döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.
-Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.  Ámen!

 

Imádság szüleidért

 Jóságos mennyei Atyám! Irántam való nagy szeretetedből apát és anyát ajándékoztál nekem itt a földön. Rendelésedből és teremtő erőd által ők adtak nekem életet. Ők kereszteltettek meg, s így lehettem Isten gyermeke. Ők védtek, védenek és oltalmaznak ma is mindenbajtól, veszélytől.

Az élet gyakran nehéz terheket ró a vállukra. Súlyos megpróbáltatásokat kell elviselniük. Komoly gondok nehezítik napjaikat. Uram, könyörgök hozzád apámért, anyámért! Jutalmazd meg őket azokért a testi és lelki javakért, amelyeket nekem nyújtottak, és nyújtanak ma is. Adj nekik erőt, buzgalmat, hogy akaratodat szívesen teljesítsék! Tartsd meg őket jó egészségben, tisztességben, becsületben! Vigasztald meg őket, ha a mindennapi élet sok gondja-baja közepette erőt vesz rajtuk a csüggedés!

Taníts meg engem arra, hogy szüleimet szeressem, rájuk mindig fölnézzek, hibáikat megértsem! Néha előfordul, hogy valamiben ellenükre akarok tenni. Ilyenkor juttasd eszembe, hogy Örök Fiad is alárendelte magát itt a földön akaratodnak!

Terjeszd ki védő kezedet családunk fölé, és add, hogy egyszer mindannyian találkozzunk az örök otthonban, amelyet Fiad készített számunkra!

 

Szülők imája gyermekeikért

Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, Akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nékem. Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akaratod szerint éljenek és Isten Országának örököseivé váljanak. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.

Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik hasznára neveljem őket. Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket: mind türelmet mind pedig erőt.

Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt, hogy feddhetetlenül járják útjaikat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttük. Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erényekben és szentségben, és növekedjenek a Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.

Ha valaha is vétkeznek Ellened, ne fordítsd el a Te orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkezéseiket; ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszedelemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket a Te irgalmaddal.

Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak Eléd a Te Utolsó Ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szentlélekét. Ámen

 

Fohászok

Szent Pio Atya imádságai közül

„ Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondolkodásodba ajánlom!”

 

Gauthier: Ima világosságért

„Uram, adj nekem világosságot, hogy lássam és megtaláljam jelenléted nyomait a mai világban: …