Főooldal
Általános felvételi tájékoztató

Általános felvételi tájékoztató

Tisztelt Érdeklődők!

Intézményünk 2020/2021. évi felvételi rendje:

Nyílt napok időpontja: 2019.11.08., 12.03., 2020.01.08. 9,30-tól

Felvételi: Részletes tájékoztató a honlapunkon: szóbeli témakörök

Tervezett időpontok:

Központi írásbeli: 2020. január 18. 10,00 óra

Szóbeli meghallgatás ideje: 2020.02.29. (beosztás szerint: BEOSZTÁS)

Helye: Szent József Általános Iskola Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium – 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.

ÁLTALÁNOS BEMUTATKOZÁS

Napjainkban, amikor a hagyományos értékek és a hagyományos közösségek egyre inkább veszélybe kerültek, a gyermeke boldog jövőjén munkálkodó szülő számára nagyon fontos döntés a megfelelő középiskola kiválasztása. A kora gyermekkori családi hatások után a kamaszévek formálják véglegessé a személyiséget, ezért nem mindegy, hogy mindennapjaik során milyen értékek, milyen szemlélet veszi körül az e korosztályba tartozó lányokat, fiúkat. A debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 1996-os megalapításával Bosák Nándor püspök úrnak épp az egykor neves debreceni katolikus piarista oktatás újjáteremtése volt a legfőbb törekvése. A piarista nevelési hagyományokat a tehetséges fiatalok felkarolása, a vidéken élők zavartalan tanulmányi előmenetelének biztosítása és a hátrányos helyzetből induló diákok esélyeinek növelése jellemezte. Ezeket az alapelveket szem előtt tartva az oktatás-nevelés időszerű igényeinek megfelelő lehetőségekkel várja leendő diákjait intézményünk. 2007 szeptemberétől az egykori Piarista Főgimnázium felújított épületében, esztétikus környezetben 23 osztályteremmel, fizika-matematika, biológia-kémia, informatikai, ének-zene, képzőművészeti és nyelvi szaktanteremmel várjuk leendő diákjainkat.

Kollégiumi férőhelyet minden jelentkező számára biztosítunk, ahol a 2005-ben kiváló minőségben felújított épületben, családias saját konyhánkon főzött finom ételek teszik otthonossá a kollégiumi életet. Külön kiemeljük, hogy az átlagosnál nagyobb súlyt fektetünk diákjaink nevelésére. Folyamatos osztályfőnöki jelenléttel igazi közösségekké kovácsolódó osztályokban tölthetik el a fiatalok diákéveiket. Tartalmas szabadidős programokkal szeretnénk diákjaink szemléletét bővíteni, s valóságos értékekre nyitottá tenni őket: rendszeresen részt veszünk kulturális rendezvényeken, osztálykirándulásokon hazánk különböző tájegységeit ismerjük meg. Fontosnak tartjuk a jó és szoros együttműködést a szülői házzal, hisz csak így érhetjük el közös célunkat: hitben és tudásban jól felvértezett ifjak útra-bocsátását. Hittanoktatásunk (római és görög katolikus, református) biztosítja a hitéleti ismeretek elmélyítését, a liturgikus programok, a lelkigyakorlatok pedig a hitgyakorlat magasabb formáinak elsajátítását teszik lehetővé. Iskolánk lelki vezetői elmélyült vallásosságra és következetes, a hagyományos egyházi értékeken alapuló életvezetésre hívják a nálunk tanuló fiatalokat.

tantervi előírások teljesítése mellett fő célkitűzésünk a gyakorlati szempontból is jól kamatoztatható tudás átadása. Külön hangsúlyt kapnak a felsőoktatásban és társadalmunkban is egyre inkább előtérbe kerülő mérnöki, műszaki tudományos lehetőségek: 9. évfolyamtól különböző szakirányultságú profilok. Az informatika/reál párokból választók egyfelől az ECDL-vizsgára iskolai keretek között, ingyenesen készülhetnek fel, másfelől 11. évfolyamtól kiegészítő természettudományos ismeretekre tehetnek szert matematikából, informatikából. Mindez a továbbtanulásukat segíti majd elő. A Debreceni Egyetem Műszaki Karával kötött együttműködés révén iskolánk diákjai műszaki rajzot és az AUTOCAD mérnöki tervezőprogram alapfokú használatát is megtanulhatják. Az együttműködésnek köszönhetően intézményünk diákjai közelebbről megismerkedhetnek a műszaki és természettudományos jellegű felsőoktatási lehetőségekkel. E szempont különösen akkor válik jelentőssé, ha figyelembe vesszük a munkaerőpiac alakulását: a természettudományos műveltség felértékelődését.

Az informatikai tudás ma már nem pusztán felhasználói ismeretek megszerzését jelenti, hanem a programozás, a programnyelvek elsajátítását is. Jó alkalmat teremt erre a LEGO-robot programozás, illetve 3D nyomtatással kapcsolatos ismeretek elsajátítása, s mindez a diákok általános kreativitását, problémamegoldását is fejleszti. E képzés hátterét a debreceni National Instruments, a világhírű amerikai informatikai fejlesztő céggel kötött megállapodás biztosítja. Intézményünk bekapcsolódott a CISCO képzési rendszerbe, a képzést eredményesen elvégzők nemzetközi vizsgabizonyítvány szerezhetnek.

A magyar fiatalok előtt az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta olyan korábban nem is képzelt lehetőségek nyíltak meg mind a továbbtanulás, mind a munkavállalás terén, amelyhez a fontosabb európai nyelvek ismerete ma már elengedhetetlen. Az angol nyelv mellett a német, az olasz és a francia nyelveket tanulhatják diákjaink. Külön figyelmet érdemel a nyelvi emeltszintű képzésünk, amelyben angol (haladó szintről indul), német és olasz (kezdő szintről indulnak) nyelvi képzés folyik. Ezzel jó esély nyílik a nyelvvizsga mielőbbi megszerzésére.

Azon diákok, akik ötödik, vagy hetedik évfolyamban kerülnek hozzánk szintén az angol és német nyelvű emelt óraszámmal mélyíthetik el tudásukat, illetve az olasz, francia, angol és német nyelvvel (mint második idegen nyelvvel) foglalkozhatnak a magasabb évfolyamokon.

Napjaink egyik kulcsszava a kommunikáció. Intézményünk arra törekszik, hogy a média-kommunikációs képzésünk révén a nálunk végző diákok mind elméleti, mind gyakorlati szempontból jobban kiismerjék magukat az info-kommunikációs társadalomban. Olyan projekt-munkákon alapuló gyakorlatközpontú szakköri irányt kínálunk, ahol a különféle médiaműfajok jellegzetességeit elsajátítva, a digitális technikai lehetőségeket megismerve fejleszthetik képességeiket tanulóink. E képzésünk az Európai Unió által támogatott „Audiovizuális emlékgyűjtés” projekt keretén belül létrehozott filmstúdióval valósul meg.

2011 szeptemberétől megindult a Katonai alapismeretek oktatása is intézményünkben. A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárjával együttműködve a fiatalabb évfolyamok szakköri, illetve előkészítő foglalkozás keretén belül ismerkednek a honvédelem elméleti és gyakorlati oldalával. 

Iskolánkban számos lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére: közös koncert, mozi és színházlátogatásokat szervezünk, az osztálykirándulások hazánk kulturális és természeti értékeinek megismerését segítik elő. Délutáni foglalkozásokra is várjuk az érdeklődő diákokat, akik a legkülönfélébb területeken bontakoztathatják ki tehetségüket. 

Művészeti-tudományos szakköreink: ikonfestő, grafika, gitár, néprajz, orosz, programozás, Lego-robot, média.

A sport iránt komolyabban érdeklődő diákok számára a sporttagozatos képzést ajánljuk. Kiemelten támogatjuk a versenysportolókat, jelenlegi diákjaink között kiváló eredménnyel rendelkező úszók, sportlövők, futballisták, kézilabdások, tollaslabdázók, harcművészeti sportágakat művelők számára lehetővé tesszük a sport és a tanulás összehangolását. Szorosan együttműködünk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a Debreceni Olasz Focisulival, a Debreceni Labdarúgó Akadémiával, valamint a Debreceni Jégkorong Egyesület (DHK) szakmai vezetésével.

 

Intézményünkben további sport-szakköreinket látogathatják a diákjaink: íjászat, sakk, röplabda, kosárlabda, floorball szakkör.

Hívjuk azokat a lányokat és fiúkat, akik a középiskolás éveiktől a komoly kihívásokat, a változatos lehetőségeket, a hagyományos keresztény értékrend elsajátítását, s a felnőtt évekre való szellemi-lelki felkészülést várják.