Főooldal
TÁJÉKOZTATÁS (iskola)

TÁJÉKOZTATÁS (iskola)


az óvodában/iskolában/kollégiumban nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

A Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Iskolájában

2018. szeptember 01. napjától elérhető az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

A szolgáltatást nyújtó intézmény:

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A

Tel, Fax:(52) 411-133, (52) 447-724, E-mail: [email protected]
Készenléti telefonszám: 52/447-724 (0-24-ben hívható)

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Nagyné Mudra Mónika

Fogadónap: Hétfő

Fogadóóra: Hétfőn 13:30-15:30

Földszint 206 szoba

Telefonos elérhetőség:06-30-633-6571

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatása.

Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek/ek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében – a szociális segítő munka eszközeivel – támogatást nyújt az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás keretében. A gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

A szakember a szociális segítő tevékenység eszközeit és módszereit használja problémamegoldásra:

 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről.
 • Segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség esetén tájékoztatást nyújtása a szociális ellátásokról és intézményekről és az ezekben szokásos eljárásokról.
 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében.
 • Segítségnyújtás a gyermeknek és a családjának a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben (beilleszkedési nehézségek, hiányzások, magántanulóság, iskolai stressz, agresszió stb.).
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein. Segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Közvetítés a szolgáltatásokhoz. A probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Iskolai csoportokban, osztályközösségben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének segítése.
 • Szabadidős tevékenységek szervezése, vezetése, és a köznevelési intézmény által szervezett programokon való részvétel.
 • Készség- és személyiségfejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés csoport formában – prevenciós célból.
 • Közösségi programok, családi programok, táborok szervezése.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen. A szülő, a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 • Részvétel szülői értekezleten, fogadóórán.
 • Részvétel a védelembe vételi esetkonferencián – az óvodába járó, iskolában tanuló gyermek érintettsége esetén -.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

A szociális segítő előre kijelölt és közzétett időben fogadóórát tart a köznevelési intézmény kijelölt helyiségében.

A szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.  Minden, a köznevelési intézményhez tartozó, segítségre szoruló személy, család vagy gyermek, tanuló számára elérhetően biztosított.

A szociális segítő a gyermek érdekeit képviseli, de ezzel nem sértheti mások érdekeit. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az óvodai és iskolai szociális segítő a tudomására jutott adatokat az érvényes adatvédelmi, titoktartási szabályoknak, előírásoknak megfelelően kezeli.

A szolgáltatást igénybevevőnek az ügyintézés menetére, a szociális segítőre irányuló panasza esetén jogorvoslat kérhető. A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja intézmény vezetője a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

Elérhetőségek és egyéb adatok, információk az intézmény honlapján: debrecenicsaladsegito.hu címen megtekinthetők.