Főooldal
Írásbeli felvételi

Írásbeli felvételi

Tisztelt Felvételizők!

A diákok december 6-ig jelentkezhetnek a központi írásbeli felvételi vizsgára – közvetlenül abban az iskolában, ahol meg szeretnék írni a tesztet.

Az írásbeli behívókat postán, hagyományos levélformában, vagy e-mailben küldjük ki. A 2020. 01.18. napon tartandó központi írásbelivel kapcsolatos információk:

Intézményünkben 01.18-én 10 órától a most 8. évfolyamos diákoknak matematika, valamint magyar központi írásbeli lesz. A vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel meg kell érkezni, a személyi okmányok segítségével történik meg a vizsgázók személyazonosságának megállapítása. Részletes információk a melléklet behívó levélben!

A kijavított dolgozatok esetén:
A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 35. § (3) – (6) bekezdései alapján):
– A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola
képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
– A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
– Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
3. Ha az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést kíván benyújtani, ezt három napon belül írásban közli ab vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: OH).

A tavalyi év behívója(minta)